Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

46-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 46 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Строителство на МВЕЦ на р. Ощавска” с предмета и целите на опазване на защитената зона “Кресна-Илинденци”, с идентификационен код BG 0000366 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и част в защитена зона за опазване на дивите птици с наименование “Кресна” с идентификационен код BG 0002003

местоположение: Област Благоевград, Община Кресна, землище на с. Ощава с ЕКАТТЕ 54537

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

44-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 44 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на изкуствен басейн за отглеждане и развъждане на риба и хотел за селски туризъм с предмета и целите на опазване на защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

местоположение: поземлен имот № 084009 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, община Гоце Делчев по скица № Ф01652/17.01.2008 г., собственост на “ИНКОНТИНЕНТАЛ - ИНВЕСТ” ООД, БУЛСТАТ 101738562

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

45-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 45 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Строителство на жилищна сграда” с предмета и целите на опазване на защитениата зона “Орановски пролом - Лешко”,  с код BG 0001022 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Община Благоевград, землището на с. Церово с ЕКАТТЕ 78464, поземлен имот с №000445

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

43-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 43 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ “Черна река” с водохващане на р. Черна, ляв приток на р. Пиринска Бистрица с предмета и целите на опазване на защитена зона “Среден Пирин-Алиботуш”, с код BG0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Община Сандански, землището на с. Пирин с ЕКАТТЕ 56410

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

42-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Мътница с предмета и целите на опазване на защитените зони “Среден Пирин-Алиботуш”, с код BG0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и в защитена зона за опазване на дивите птици с наименование “Славянка” с код BG0002078

местоположение: Община Хаджидимово, землището на с. Лъки с ЕКАТТЕ 44464

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

41-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 41 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Градевска, землище на с. Градево, общ. Симитли с предмета и целите на опазване на защитени зони

местоположение: землище на село Градево, община Симитли, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

40-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 40 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ “Гинчин мост” с водохващане на р. Ливайска, ляв приток на р. Пиринска Бистрица с предмета и целите на опазване на защитена зона “Среден Пирин-Алиботуш”, с код BG0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Община Сандански, землището на с. Пирин с ЕКАТТЕ 56410

От тук може да изтеглите пълния текст на решението