Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

110-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 110 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на спортно съоръжение и детска площадка, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот с № 025084 в землището на с. Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев по скица - проект № Ф01341/17.10.2008 г., собственост на ДАГ – ДГС Гоце Делчев

тук може да изтеглите пълния текст на решението

109-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Канализация на с. Долно Лешко с МПСОВ (малка пречиствателна станция за отпадъчни води)”в регулацията на с. Долно Лешко и землището му и имот №098019, местност “Чокарска воденица”, землище на с. Падеж, общ. Благоевград, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места).

Местоположение: регулацията на с. Долно Лешко и землището му и имот №098019, местност “Чокарска воденица”, землище на с. Падеж, общ. Благоевград, обл. Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

108-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 108 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Благоевградска Бистрица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землището на с. Бистрица

тук може да изтеглите пълния текст на решението

107-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 107 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за монтаж на когенерационна инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, в съществуваща топлоелектрическа централа на територията на оранжериен комплекс, между оранжерийни блокове 1 и 2 в имот № 000090, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

Местоположение: имот № 000090 по плана за земеразделяне на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

106-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 106 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на когенерационна инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на територията на оранжериен комплекс, между оранжерийни блокове 3 и 4 в имот № 000090, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

Местоположение: имот № 000090 по плана за земеразделяне на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

104-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 104 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за “Разполагане на мобилна трошачно сортировъчна инсталация, необходимма за производство на фракции за асфалтови смеси и бетонови разтвори”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”,с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора

Местоположение: поземлен имот № 022001 в землището на с. Ново Делчево с ЕКАТТЕ 52074, община Сандански, област Благоевград, по скица № Ф00207/25.06.2008г., собственост на “ГБС - ИМОТИ” АД

тук може да изтеглите пълния текст на решението

103-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 103 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Мелнишки пирамиди”, с код BG 0002072 за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с № 033004, землище на с. Хотово с ЕКАТТЕ 77361, община Сандански, по скица с № Ф00358/26.11.2008г., собственост на “ИСТСАН” ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението