Съдържание

Посетители

В момента има 1013  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

88-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувям инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Места - 1”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Река Места”, с код BG0001021 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: Община Банско, землището на с. Гостун и с. Обидим

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

87-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувям инвестиционно предложение за: “Изграждане на пункт за дестилация на алкохол”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и “Рупите”, с код BG 0002098 за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот № 007005 в землището на с. Тополница с ЕКАТТЕ 72744, община Петрич, област Благоевград, по скица № Ф00361/29.09.2008г., собственост на Димитър Костадинов Джуранов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

86-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 86 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувям инвестиционно предложение за: “Животновъдна ферма за 300 бр. овце”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Места”, с код BG 0002076 за опазване на птиците

местоположение: поземлен имот № 000254 в землището на с. Буково с ЕКАТТЕ 07003, община Гоце Делчев, област Благоевград, по скица № Ф00246/02.06.2007г., собственост на Джемал Джемал Мехрем

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

85-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувям инвестиционно предложение за: “Жилищно строителство”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот № 000438 в землището на с. Хотово с ЕКАТТЕ 77361, община Сандански, област Благоевград, по скица № Ф00353/08.09.2008г., собственост на “Галисан” ООД, Булстат 200137620

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

84-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувям инвестиционно предложение за: “Бетонов възел”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Родопи - Западни”, с код BG 0001030 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: имот № 048030 по скица № Ф00228/12.09.2008 г. в землището на с. Рибново с ЕКАТТЕ 62640, община Гърмен, област Благоевград, собственост на “Немус – Л” ЕООД, БУЛСТАТ 101766227

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

83-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувям инвестиционно предложение “Изграждане на нова пътна връзка за обслужване на застроен имот в местността “Влашка черква”, землище на с. Добротино, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,.

местоположение: поземлен имот №025064, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград по скица – проект №Ф01310/19.09.2008 г. с обща площ 0,125 дка

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

82-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувям инвестиционно предложение за изграждане на шивашки цех, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Родопи - Западни”, с код BG 0001030 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот № 048031 по скица - проект № Ф00229/15.09.2006 г. в землището на с. Рибново с ЕКАТТЕ 62640, община Гърмен, област Благоевград, собственост на Тахир Ахмедов Алиев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението