Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2012 г.

25-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2012 година“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: района на ДГС - Гоце Делчев в гори собственост на държавата, землище на с. Блатска, с. Лъки, с. Перица, с. Беслен, с. Петрелик, община Хаджидимово и с. Корница, с. Лъжница, с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

24-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 24-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на трошачна инсталация за камък”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“

Местоположение: област Благоевград, общ. Кресна, землище на гр. Кресна, имот с номер 029100; защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

20-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Рекреационни и обществено обслужващи дейности», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.1.290 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Мелник, община Сандански,  област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 “Мелнишки пирамиди”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

21-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 21-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на детска площадка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част (около 1246 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 17395.122.68 по одобрена кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградпоземлен, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

19-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 19-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам Горскостопанска програма на горите, попадащи в имоти №008061, №075015, №003118, №096013, №077003, №075004, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти №008061, №075015, №003118, №096013, №077003, №075004, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

18-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите
птици

Местоположение: област Благоевград, общ. Гоце Делчев, землище на с. Борово, имот с номер 029031; защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

17-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на къща за гости», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №034076, местност “Градец”, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 “Родопи-Западни”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.