Съдържание

Посетители

В момента има 252  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2012 г.

09-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 09-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение „Строителство на МВЕЦ на р. Бяла Места с водохващане на кота 1350 м и сграда на МВЕЦ на кота 1245 м”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“

Местоположение: Област Благоевград, общ. Якоруда, землище на град Якоруда, части от имоти с номера 000514, 001012, 000491 и 000002 (проектен); река Бяла Места от кота 1350м до кота 1245м

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

08-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 08 - ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

 

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Бистрица”/ляв приток на река Места/ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, който се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000220 „Долна Места”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: р. Бистрица и имоти в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0000220 „Долна Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

07-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 07-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на телекомуникационно съоръжение», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000409, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

05-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 05-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на 5 вилни сгради», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №012215, местност “Папаз чаир”, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

06-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 06-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на автосервиз», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №004138, местност “Средни ливади”, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

04-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 04-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на стаи за почивка», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №059002, местност “Бунаро”, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

03-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 03-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на винарна и стаи за гости», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №071276, местност “Подище”, землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG00001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.