Съдържание

Посетители

В момента има 295  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2012 г.

01-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 01-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на жилищна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с №000793, местност “Ленишки рид”, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград, защитени зони BG0002126 “Пирин Буфер” и BG0001021 “Река Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

02-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 02-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на складова база за плодове и зеленчуци», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №101021 в местността “Германско летище”, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.