Съдържание

Посетители

В момента има 731  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №9-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на магазини, складове и игрална зала“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.129.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: „БУЛ ГЕЙМ ВАЛИ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция с № KNL0099.A000_PPC Калин в част от поземлен имот с идентификатор 55539.147.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: част от поземлен имот с идентификатор 55539.147.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил; защитена зона BG0002129 „Рила буфер“.

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и план за регулация (ПР) за част от поземлен имот с идентификатор 14492.24.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 14492.24.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград , защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: „ДАРОС ЕНЕРДЖИ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №06-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 53326.27.15 в местността Усойките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.27.15 в местността Усойките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград; защитени зони BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: Р. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за месопреработка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 17395.153.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: И. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №04-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци, сондажен кладенец и система за капково напояване“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 23488.6.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгуш, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево”

Възложител: Р. Н.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №03-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 57830.17.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: Т. Б. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.