Съдържание

Посетители

В момента има 811  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №16-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 32322.5.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 32322.5.55 в местността Межнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград; защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево”

Възложител: А. Т., Д. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 87802.51.16 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона. BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.51.16 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: Ц. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води за село Рибново, община Гърмен в поземлен имот с идентификатор 62640.23.66, местност Равна скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаинвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води за село Рибново, община Гърмен в поземлен имот с идентификатор 62640.23.66, местност Равна скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.23.66 и части от поземлени имоти с идентификатори 62640.23.365 и 62640.23.66 в местността Равна скала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001021 „Река Места“

Възложител: Общинска администрация село Гърмен

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02748.115.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ за „нискоетажно жилищно строителство“ и обединяването му с поземлен имот с идентификатор 02748.115.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти с идентификатори 02748.115.48 и 02748.115.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: „ХОСА“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатори 32665.12.74, 32665.12.75 и 32665.14.16, местност „Гладно поле“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: „АГРИСТО“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на бетонов център, търговски обект и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №055009, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: ЕТ „АЛБЕН ГОСПОДЕВ“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 62640.43.8 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”.

Възложител: Н. Б., Р. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.