Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №31-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам План - извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гърмен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: землище на с. Ковачевица, с. Лещен, с. Крушево, с. Дъбница, с. Балдево, с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, на територията на ТП „ДГС Гърмен, защитени зони BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002063 «Западни Родопи»

Възложител: ЮЗДП ДП Благоевград ТП „ДГС ГЪРМЕН“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 17395.139.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: И. Г., Р. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на опаковки от пластмаса“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 36083.59.2 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител: „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.401 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „Вила“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПРЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.401 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: Н. З.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия с идентификатор 87802.49.21 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона. BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.49.21 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: Т. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда за продажба на авточасти, склад, офис помещения, обслужващи помещения и автокъща в част в размер на 2000 кв. м от поземлен имот с идентификатор 17395.125.9 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.125.9 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: К. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти с идентификатори 56126.7.107 и 56126.7.109 по одобрени кадастрална карта и кадастрална регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000167 «Беласица»

Възложител: Б. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.