Съдържание

Посетители

В момента има 607  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №19-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Изменение и разширение на инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на приемно-предавателна станция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част (250 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 47189.88.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002072 „Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори: 44121.30.50, 44121.30.52, 44121.31.3, 44121.31.5, 44121.31.17, 44121.67.29, 44121.203.38, 44121.28.3, 44121.28.6, 44121.28.10, 44121.28.11, 44121.28.12, 44121.28.16, 44121.28.17, 44121.28.48, 44121.30.25, 44121.30.26, 44121.30.27, 44121.30.29, 44121.30.61, 44121.217.2, 44121.217.3, 44121.217.4, 44121.40.32, 44121.210.5 по КККР на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 52074.27.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му за „Производствено-складови и обществено-обслужващи дейности“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52074.27.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: К. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №16-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гараж“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 62640.502.1094, 62640.49.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

Възложител: М. У.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на заведение за бързо хранене и паркинг“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 81832.14.5 в местността Градините по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.

Възложител: „КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 47754.2.145 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.2.145 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Мелник); защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Община Сандански

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.622 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.622 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Х. Н.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.