Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №14-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 66901.37.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Скрът, 03294.66.2 по КККР на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград

Възложител: Б. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Бизнес план по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 22143.15.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Крушица, 66901.39.143, 66901.22.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград

Възложител: Б. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Извършване на основен ремонт на съоръжения от ТГП „Черна Места - Гроба“ с инвентарен № 47117052 на територията на ТП „ДГС Якоруда“, ГСУ „Лееве“, чрез изграждане на 2 броя нови стоманобетонови мостове“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002129 „Рила буфер”, за опазване на дивите птици и BG0000636 „Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: : мостово съоръжение 1 попада в обхвата на ПИ №87338.590.29 (река) по КККР на гр. Якоруда, мостово съоръжение 2 в ПИ № 87338.593.14 (горски път) по КККР на гр. Якоруда. Географски координати - Съоръжение №1 СШ (N) 42° 06' 04.527", ИД (E) 23° 42' 13.562"; Съоръжение №2 СШ (N) 42° 06' 52.973", ИД (E) 23° 42' 00.062"

Възложител: ЮЗДП ТП „ДГС - ЯКОРУДА“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 18366.95.551 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „друг вид земеделска земя” в „за складови дейности”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.95.551 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: „ЕВРОПЛАСТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 16136.30.481 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград

 

Възложител: В. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №09-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.105.3 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил

 

Възложител: М. Д., А. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 43606.8.102, местност Жабек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици и BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43606.8.102, местност Жабек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Лещен); защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001030 „Родопи - Западни”.

 

Възложител: Р. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.