Съдържание

Посетители

В момента има 763  гости и няма потребители и в сайта

Консултации с обществеността на Доклади по оценка на съвместимостта

Консултации с обществеността на Преработен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Проекти на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 14492.27.24, 14492.27.18, 14492.27.73, 14492.27.26, 1

На основнание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  

Преработен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Проекти на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 14492.27.24, 14492.27.18, 14492.27.73, 14492.27.26, 14492.27.16, 14492.27.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000”

Във връзка с провеждането на консултации с обществеността, съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата и на основание чл.25 ал.2 от същата, в срок 30 дни от публикуването на съобщението за доклада по ОС (до 30 септември 2023 г.) , всички заинтересовани лица могат да депозират в РИОСВ-Благоевград писмени мотивирани становища по  доклада по ОС.

От тук можете да изтеглите:
 

1. Доклад за съвместимостта

2. Приложение