Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-18-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-18-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-18-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 47408.501.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Община Гърмен

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-17-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-17-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-17-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за проектно трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18366.96.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: "Лукспелет“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-16-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-16-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-16-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 66460208,2, местност Лозенски андък по одобрени кадастралната карта и регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Г. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-15-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-15-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-15-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 54537.600.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: К. Х.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-14-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-14-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-14-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.39.1 в местността Разкол по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград“

Възложител: Ф. М.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-13-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-13-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-13-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Промяна предназначението на земеделски територии в горски територии по чл. 81 от Закона за горите за поземлен имот с идентификатор 02960.19.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Е. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-12-П/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-12-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-12-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №34.30 по плана на новообразуваните имоти на местност Кури дере, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: К. С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението