Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1145/2018

Изх. №4130(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за производство, съхранение, отлежаване и бутилиране на вино във винарска къща в УПИ ХІV-326 в кв. 18 по РП на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител:„ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД ЕИК 203459683

Прочети още...

Съобщение №1144/2018

Изх. №4121(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на съществуващо търговско помещение с идентификатор 17395.501.868.7.14, находящо се в сграда №7, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в студио за красота“

Възложител:Н. Д. А.

Прочети още...

Съобщение №1143/2018

Изх. №4038(2)/06.12.2018 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план - План застрояване (ПУП – ПЗ) за УПИ II-928, кв.5 по плана на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград и Инвестиционен проект за „Шивашки цех“ в УПИ II-928, кв.5 по плана на с. Крупник, община Симитли“

Възложител:„СТРУМА-СТРОЙ“ ООД ЕИК 101661144

Прочети още...

Съобщение №1142/2018

Изх. №4126(1)/05.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за автосервиз, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00014.102.833 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„ХА-СЕРВИЗ“ ЕООД ЕИК 202610869

Прочети още...

Съобщение №1141/2018

Изх. №4108(1)/05.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Увеличаване размера на площта на земеделското стопанство, чрез отглеждане на трайни насаждения от череши в имот с номер 005009, местност Долен веляк, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:И. Д. К.

Прочети още...

Съобщение №1140/2018

Изх. №4100(1)/05.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на приемно-предавателна станция № 2038 в УПИ I, кв. 23А по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител:„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1139/2018

Изх. №4092(1)/05.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Оборудване и обзавеждане на спортен център с уреди за фитнес и забавление, поставяне на детска площадка и допълващо застрояване – зимна градина в поземлен имот с идентификатор 53326.500.49 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (УПИ V, кв.3 по плана на с. Огняново)“

Възложител: „ЛАЙВ 21“ ЕООД

Прочети още...