Съдържание

Посетители

В момента има 34  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1124/2018

Изх. №3796(9)/03.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за годишни технически прегледи, автомивка и офиси в имот с планоснимачен номер 833 по плана на кв. „Ораново“, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:„СНАП КАР“ ООД ЕИК 200857575

Прочети още...

Съобщение №1123/2018

Изх. №4078(1)/30.11.2018 г.

разширение на инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен обслужващ обект – монтаж и демонтаж и склад за гуми в поземлен имот с идентификатор 40539.91.4, чрез присъединяване на имот с идентификатор 40539.91.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„НИКОС - ГАЛАКСИЯ“ ЕООД, ЕИК101639009

Прочети още...

Съобщение №1122/2018

Изх. №4067(1)/30.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: поземлен имот с идентификатор 65334.301.6402 за обединяването му с имот с идентификатор 65334.301.6355 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в самостоятелен УПИ 65334.301.6355, 65334.301.6402 с отреждане за „автомивка, автосервиз и кафе-аперитив“

Възложител: А. Г. Ц.

Прочети още...

Съобщение №1121/2018

Изх. №4051(1)/30.11.2018 г.

разширение на инвестиционно предложение “Производствено-складови дейности - изграждане на цех за производство на изделия от пластмаса и хартия в поземлени имоти с идентификатори 52091.9.29, 52091.9.18, чрез обединяването им с имот с идентификатор 52091.9.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СЕЛЛИНГ“ ЕООД, ЕИК 202416654

Прочети още...

Съобщение №1120/2018

Изх. №4033(1)/30.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на дърводелска работилница и офиси в новообразуван имот, получен от обединяването на УПИ І-543, УПИ ІІ-543 и УПИ ХІІІ-543 от кв. 1 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „АКРОПОЛИ УУДС ЕНД СТОУНС“ ООД ЕИК 203695388

Прочети още...

Съобщение №1119/2018

Изх. №4009(1)/30.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Основен ремонт и преустройство на съществуваща масивна сграда в ресторант и къща за гости, находяща се в УПИ IX -71, кв.2 по плана на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА - ВИАТ“ ЕИК 204383943

Прочети още...

Съобщение №1118/2018

Изх. №4003(1)/30.11.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с номер 015004, местност Гарата, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и имот с номер 015187, землище на гр. Кресна, представляващ УПИ ХІХ по парцеларния план на бившия стопански двор на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с цел промяна предназначението на част от имот с номер 015004 с площ 1236.50 кв. м от нива в „за склад за селскостопанска техника, продукция и инвентар“ и разделяне на имот с номер 015187 в землището на гр. Кресна на два нови имота, а именно: имот номер 015188 с площ 285.00 кв. м и имот с номер 015189 с площ 74.00 кв. м, като последният ще представлява транспортен достъп до частта от имот номер 015004, подлежаща на промяна предназначението“

Възложител: В. А. Х.

Прочети още...