Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Летливи органични съединения

Образци на декларации

  • На вниманието на оператори, извършващи дейности с употреба на органични разтворители съгласно Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година. Задължението за ежегодно деклариране е за всички оператори на инсталации, извършващи дейности с употреба на продукти, съдържащи органични разтворители, изброени в Приложение № 1 към Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. посл. изм. ДВ, бр. 24/2013 г.).

Образец на Декларация може да изтеглите от тук.

Посоченият срок се отнася и за представяне на Планове за управление на разтворителите (ПУР) за инсталации, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР), посочени в Приложение № 2 към наредбата за всяка конкретна дейност.

При непредставяне в срок на необходимата информация, в Закона за чистотата на атмосферния въздух е предвидена строга административно – наказателна мярка – имуществена санкция в размер на 15 000 лева.


  •  примерен образец на Декларация съгласно Приложение № 2 - за дейност „Химическо чистене”

В Приложение № 2 на наредбата са определени прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР) за всяка една от категориите дейности. Единствената, за която не е определена ПСКР, е дейността „Химическо чистене”, която задължително попада в обхвата за контрол по наредбата. Инсталации, които превишават определените за тях ПСКР, попадат в обхвата на наредбата и следва да спазват нормите, регламентирани за конкретната дейност. Съответствието с установените норми се доказва чрез изготвяне на Планове за управление на разтворителите (ПУР), които обхващат предходната календарна година и се представят ежегодно в РИОСВ до края на месец март на текущата година.

За улеснение на операторите са разработени секторни ръководства за изготвяне на ПУР, които можете да изтеглите от съседната секция.

  • Приложение № 3  примерен образец, със съдържание на ПУР в най-общ вид
  • Приложение № 4  с web адреси, на които можете да намерите допълнителна информация

 


  •  До 31 март - информация за пуснатите и употребени бои и лакове

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за пуснатите и употребени бои и лакове през предходната година. Задължението се отнася за лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития от обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., посл.изм. ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г.).
Информацията се представя във формите на Приложение №3 за пуснатите на пазара и Приложение №6 за употребените продукти, изброени в Приложение № 1 към същата Наредба.

Образец на Декларация може да изтеглите от тук.

За непредставилите в срок необходимата информация, Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда административно – наказателни мерки – глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева


  •  До 15 февруари - информация и отчети за ОРВ и ФПГ

15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Благоевград на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), за предходната календарна година. Задължението е на всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Операторите, които имат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ) могат да използват само едно от Приложенията за отчетност (Приложение №6 към чл. 36 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г. или Приложение №6 към чл. 11 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.), но трябва да включват и двата типа газове.

Образец може да изтеглите от тук.

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение №4 към Наредбите.

Образец може да изтеглите от тук.

Във връзка с пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) – фреон R22, от 01.01.2015 г., всички оператори на оборудване, извършили дейности по извличане на HCFC от хладилно, климатично или термопомпено оборудване през предходната календарна година, е необходимо да представят годишен отчет съгласно Приложение №4 (в частта извлечени вещества по време на сервиз и поддръжка).

За лицата, които не представят в срок информацията за тези вещества Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.