Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Летливи органични съединения

Нормативна уредба

  1. ЗАКОН за опазване на околната среда, Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.
  2. НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
  3. НАРЕДБА № 6/1999 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, обн. ДВ бр.31/6.04.1999 г.
  4. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г. изм. бр. 46/2015 г.)
  5. НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, ДВ бр. 75. 24.08.1999 г. (препоръчителни изисквания по отношение товаро-разтоварни операции и съхранение на ЛОС)