Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-25-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -25- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за съхраняване и търговия с метални отпадъци (от черни и цветни метали)”, местоположение УПИ 020005, местност “Погреби”, землище на с. Ново Делчево, Община Сандански  

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -24- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -24- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Пункт за изкупуване на черни и цветни метали” , местоположение УПИ ХVІІІ планоснимачен № 86 от кв. 101 по плана на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -23- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -23- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Площадка и склад за събиране на черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране на акумулатори, събиране на отработени масла, събиране, временно съхраняване и транспортиране на опаковки, гуми и хартия”, местоположение имот № 144020, местност “Сухо поле”, землище на гр. Сандански, Община Сандански

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -22- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -22- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Къмпинг”, местоположение имот кадастрален номер № 000344 в отдел/подотдел  190/6 и 190/з от ДГФ в землище на  с. Крупник, Община Симитли, област Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -21- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -21- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Хотелски комплекс”, местоположение имот №  022022, местността „Капсиди”, землище на с. Чучулигово, Община  Петрич, Област Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -20- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -20- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на външен довеждащ канализационен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Мусомища”, местоположение земи извън регулацията на с. Мусомища и имот №031121, местност „Краището”,  землище на с. Мусомища, Община Гоце Делчев

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -19- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -19- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на гр. Кресна”, местоположение в регулация и извънрегулация на  гр. Кресна и ПИ № 005063, местност „Завоя”, землище на  гр. Кресна, Община Кресна, Област Благоевград

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението