Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-52-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 52 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси в имот № 04279.52.22 с площ 3.501 дка, местност “Шеиница - Ш.24”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 53 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси в имот № 04279.52.22 с площ 3.501 дка, местност “Шеиница - Ш.24”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 51 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изземване на наносни отложения до 5000 м3/годишно от воден обект река Места, местност “Ормана”, землище на с. Мусомища, Община Гоце Делчев”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 50- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа и канализационна мрежа с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води 1 с капацитет 520 еквивалентни жители южно от парцел 186 в кв. 23, пречиствателна станция за отпадъчни води 2 с капацитет 303 еквивалентни жители, североизточно от парцел 257 в кв. 22 по плана на с. Кремен и пречиствателна станция за отпадъчни води 3 с капацитет 25 еквивалентни жители в имот № 000212, местност “Водицата”, землище на с. Кремен, Община Банско” което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 49- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно   предложение “Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни види (ПСОВ) и реконструкция и разширение на водоснабдителнтата и канализационна мрежа на гр. Якоруда” което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 48- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  “Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали от участък “Айселана – 2” на площ 24.310 ха на находище “Айселана”, землище на с. Крушево, общ. Гърмен, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 47- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Корекция на р. Десилица от т.в. 0 (км. 0+000) до т.в. 38 (км. 1+147,21) на р. Десилица с дължина 1147.21 м в регулационните граници на гр. Добринище, Община Банско”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението