Съдържание

Посетители

В момента има 425  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2021 г.

БД-EO-15/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-15/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект за “Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на имот с идентификатор 04279.603.223 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ IV, кв. 35 по плана на IV-ти микрорайон за делба и образуване на два отделни имота – УПИ Х с отреждане за проектен имот с идентификатор 04279.603.477 и УПИ XI с отреждане за проектен имот с идентификатор 04279.603.478 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с предназначение на новообразуваните УПИ „за медицински дейности“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „МЕДИКУС 98 -МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-14/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-14/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.77.9 в местността Валого - Краварник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „ДЕНИ - БГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-13/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-13/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имот с идентификатори 57159.59.9 и 57159.60.4, местност „Под междата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „Владимир Николов-АН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-12/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-12/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имот с идентификатори 57159.59.5 и 57159.59.12, местност „Под междата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и К. К., Б. К., С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-11/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-11/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.55.13, местност „Под междата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „РАВАНИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-10/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-10/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04399.17.42, 04399.17.43 и 04399.17.44, местност „Попарата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград с цел отреждането им за „фотоволтаична инсталация“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „НИКАН АГРО“ ЕООД и „БЕЖАВУ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-09/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-09/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с идентификатор 57159.502.693, местност „Лаго“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно - производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград и „Благоевградски териториален кадастър“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението