Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2021 г.

БД-EO-36/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-36/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка на Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Разлог за група поземлени имоти в землището на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-35/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-35/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 68792.182.1, местност Бановица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, С. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-34/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-34/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.145.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „ДАМАС ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-33/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-33/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 03664.17.8, местност Ридара по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, А. Б., В. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-32/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-32/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.606.279 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за коригиране на явна фактическа с цел предвиждане на жилищна устройствена зона със средна височина „Жс““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „БОЛКЪН КЪНСТРАКШЪН“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-31/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-31/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.32.28, местност Сухия Бунар – Ш.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград , С. Б., И. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-30/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-30/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.6.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ за промяна на предназначението от „нива“ в за „фотоволтаична електроцентрала, трафопост КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения“ и Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елемент на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) за осигуряване на трасе на „Ел. провод 20 кV от ел. провод 20 кV „Перун“ до фотоволтаичната електроцентрала“ в имот с идентификатор 14492.6.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: СУ Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението