Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГЕОТЕХМИН“ ООД

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на 5 броя къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6048, 02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051 и 02693.501.6053, открит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6032, закрит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6033 и паркинг за каравани в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6034 и 02693.501.6035 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 и КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6032 с площ 480 кв. м, 02693.501.6033 с площ 591 кв. м, 02693.501.6034 с площ 442 кв. м , 02693.501.6035 с площ 386 кв. м, 02693.501.6048 с площ 933 кв. м, 02693.501.6049 с площ 507 кв. м , 02693.501.6050 с площ 744 кв. м, 02693.501.6051 с площ 493 кв. м , 02693.501.6053 с площ 744 кв. м са с НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда:
- изграждане на 5 броя къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6048, 02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051 и 02693.501.6053 и обособяване на по един брой паркомясто към всяка къща в съответния имот;
- изграждане на открит басейн с обем 300 м3 в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6032;
- изграждане на закрит басейн с обем 300 м3 в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6033;
- поставяне на пет броя външни джакузита-хидромасажни вани;
- изграждане на паркинг за каравани в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6034 и 02693.501.6035 с капацитет по 3 паркоместа за каравани в имот.
Всички рекреационни съоръжения в т.ч. външните хидромасажни вани и басейни се предвижда да бъдат захранвани с минерална вода от Сондаж №4 и КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград. Дължината на водопровода за минерална вода ще бъде около 485 м и ще премине през улици с идентификатори 02693.501.4036 и 02693.501.4039 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог.
Имотите ще се водоснабдяват с питейна вода от водопроводната мрежа на с. Баня, посредством уличен водопровод, преминаващ по прилежащите улици. Отпадъчните води ще се заустват в канализационната мрежа на с. Баня.
Електрозахранването ще се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 02693.501.4135 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог.
Достъпът до имотите ще се осъществява по улици с идентификатори 02693.501.4040 и 02693.501.4135 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-364(1)/13.12.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние 1170 м е разположена границата на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-353/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 58/13.07.2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 “Река Места”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог, кметство с. Баня и директора на БДЗБР.