Съдържание

Посетители

В момента има 264  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Контролно – информационна система за състояние на отпадъчните води

РИОСВ-Благоевград организира изготвянето и събирането на информационни карти с данни на фирмите, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти, на територията на инспекцията. Обектите са включени в Списъка на задължителния мониторинг за 2009 година. Целта е актуализация на контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води като част от Националната система за мониторинг на водите.

Прочети още...

Контролна дейност през месец януари

1 акт за административно нарушение и 11 бр. наказателни постановления на стойност 11 200 лв. отчита РИОСВ-Благоевград през първия месец на 2010 година. За периода инспекцията е извършила 62 бр. планови проверки на лица и фирми. Най-много санкционирани фирми има за неводене на отчетност на отпадъците съгласно изискванията.

Прочети още...

РИОСВ провежда консултации с обществеността

РИОСВ започна консултации с обществеността във връзка с постъпил доклад по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в местност “Драница”, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград.

До 05 март 2010 г. всички заинтересовани лица могат да депозират в РИОСВ-Благоевград писмени мотивирани становища по инвестиционното предложение и доклада по оценка за съвместимост.

Повече информация

Световния ден на на влажните зони

”Съхранени влажни зони, здрави хора”, е мотото на Световния ден на влажните зони тази гоина, който се отбелязва традиционно на 02 февруари. Като една от най продуктивните екосистеми на Земята,  влажните зони са ценен източник на много ресурси с икономическа стойност, от които зависи изхранването на милиони хора. Те осигуряват уникални условия за живот на множество растителни и животински видове, като поддържат висока концентрация на безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

Прочети още...

Нови изисквания към формата на годишните отчети за флуорирани парникови газове

Производителите, вносителите, дистрибуторите и ползвателите на вещества, които разрушават озоновия слой  (ОРВ) и на флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, притежаващи хладилни и климатични инсталации, съдържащи 3 и повече кг. хладилен реагент (ОРВ или ФПГ), трябва да представят отчети в РИОСВ не по-късно от 15 февруари.

Прочети още...