Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №770/2023

Изх. №2240(1)/25.05.2023 г.

Уведомление за проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация за УПИ IX259, кв. 5 по плана на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград

възложител: К. С., М. К., В. К.

Прочети още...

Съобщение №769/2023

Изх. №2204(1)/25.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Благоустрояване на улици в с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №768/2023

Изх. №2201(1)/25.05.2023 г.

Уведомление за Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: З. Ш.

Прочети още...

Съобщение №767/2023

Изх. №2199(1)/25.05.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - изменение на Плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00134.3.5, местност Кури дере по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, с цел разделянето му на три броя нови имота с предназначение „за жилищно строителство“

възложител: А. К. и др.

Прочети още...

Съобщение №766/2023

Изх. №2193(1)/25.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на обект: Уличен водопровод от главен водопровод PE DN 315 от курортно образувание „Бетоловото - Църнако“ до поземлен имот с идентификатор 61813.742.25 в местността Круше по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: А. М.

Прочети още...

Съобщение №765/2023

Изх. №2192(1)/25.05.2023 г.

Уведомление за разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в имот с идентификатор 65334.212.634 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и външни връзки към същата“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №764/2023

Изх. №2167(1)/25.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 354 kW върху покрива на сграда с идентификатор 04279.619.172.2 и прилежащия терен в поземлен имот с идентификатор 04279.619.172 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „КПГ БЛАГОЕВГРАД“ ООД

Прочети още...