Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №798/2023

Изх. №5221(7)/01.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на 4 бр. къщи за гости и открит плувен басейн в имот с идентификатор 47408.50.33 в местността Голек по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ВАЛЕНТИНО ПМГВ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №797/2023

Изх. №2285(1)/01.06.2023 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 9 по плана на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Я. С.

Прочети още...

Съобщение №796/2023

Изх. №2236(1)/01.06.2023 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на ел. провод за поземлен имот с идентификатор 57176.75.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград

възложител: „БЕАТРИЧЕ КОМФОРТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №795/2023

Изх. №2231(1)/01.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външен открит басейн в поземлен имот с идентификатор 61813.93.70 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №794/2023

Изх. №2218(1)/01.06.2023 г.

Уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на техническата инфраструктура на имот с нов идентификатор 04279.143.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, образуван от имоти с идентификатори 04279.143.23 (За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение) и 04279.143.28 (нива)

възложител: „БИЛД КЪМПАНИ 2008“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №793/2023

Изх. №2176(1)/01.06.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 23532.15.1, 23532.15.4, 23532.15.5, 23532.15.6 и 23532.15.7 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград и образуване на нов поземлен имот с идентификатор 23532.15.13 с предназначение „за складова база за алуминиеви профили“

възложител: „ИНОФОРМ СИСТЕМ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №792/2023

Изх. №1765(6)/01.06.2023 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, зала за сватбени тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 18366.96.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, в част водовземане“

възложител: Х. З.

Прочети още...