Съдържание

Посетители

В момента има 369  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №107/2021

Изх. №338(1)/10.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на приемо-предавателна станция с № 2664, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62699.59.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ЕАД

Прочети още...

Съобщение №106/2021

Изх. №395(1)/08.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на метален навес в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №105/2021

Изх. №348(1)/08.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на авторемонта работилница в поземлен имот с идентификатор 17395.501.476 (УПИ ХІ-476, кв. 178) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Е. К., С. Ц., А. Ц.

Прочети още...

Съобщение №104/2021

Изх. №331(1)/08.02.2021 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за урегулиране на имот пл. № 185 в новообразуван УПИ IV - 185 и промяна регулационните линии между УПИ II - 184 и УПИ III, кв. 5 по плана на с. Филипово, община Банско, област Благоевград

възложител: Н. Т., Ш. Т.

Прочети още...

Съобщение №103/2021

Изх. №110(5)/08.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – мотел с механа и кафе в поземлен имот с идентификатор 02693.48.37, местност „Гладно поле“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: И. Г.

Прочети още...

Съобщение №102/2021

Изх. №3757(7)/05.02.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за допълване на кадастралния имот с пл. №296, кв. 46 – бивш стопански двор по плана на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) – отпадане на нуждата от стопански двор в обхват имот пл. №296, кв. 46: отпадане на стари УПИ: ХІV, ХV, ХVІ, ХХІ, ХХІІ и части от УПИ: І, Х, ХІІ, ХІІІ, ХVІІ, ХХ и ХХІІІ и части от вътрешни улици, като се образуват нови УПИ: ХХА, ХХБ, ХХІ, ХХІІ, ХХХІ и ХІV, всички за имот пл. №296 с отреждане за „Производствено-складови дейности“ в зона „Пп“

възложител: Т. М.

Прочети още...

Съобщение №101/2021

Изх. №438(1)/05.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в гр. Сандански, етап 1 и частична реконструкция на съпътстващи водопроводи в участъци, по които се изпълнява канализационна мрежа“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...