Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №282/2021

Изх. №1052(1)/23.03.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт и преустройство на сграда, изградена в УПИ ХХХІV по плана на стопанския двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград в склад за строителни материали и навеси“

възложител: Б. З.

Прочети още...

Съобщение №281/2021

Изх. №1048(1)/23.03.2021 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27231.21.67 в местността Бачиището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Еленово) с цел разделяне на имота на два нови поземлени имота с проектни идентификатори 27231.21.31 и 27231.21.32 по КККР на с. Еленово с предназначение „за жилищно строителство“

възложител: Б. З.

Прочети още...

Съобщение №280/2021

Изх. №1037(1)/23.03.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, офис и масивна ограда с височина на плътната част до 2.20 м в поземлен имот с идентификатор 61813.750362 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Й. К.

Прочети още...

Съобщение №279/2021

Изх. №1005(1)/23.03.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 30 kW, разположена върху покрива, фасадата и прилежащ терен на съществуваща сграда в УПИ I, пл. №251 в кв. 30 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ВИСТО – СТОЕВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №278/2021

Изх. №966(1)/23.03.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), състоящ се от части: 1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ І, кв. 26 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград; 2. Инвестиционен проект за две възрожденски къщи в УПИ VІІ-465, кв. 26 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ЕФЕКТ ВВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №277/2021

Изх. №1044(1)/22.03.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.610.6.5.7, в поземлен имот с идентификатор 04279.610.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за търговска дейност“ в „жилище/ апартамент““

възложител: С. Ц., Н. Ш.

Прочети още...

Съобщение №276/2021

Изх. №1038(1)/22.03.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 30 kW върху терена и покрива на жилищна сграда, разположена в УПИ XVI - 163, 164, кв. 8 по плана на Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. Ш.

Прочети още...