Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №471/2023

Изх. №1406(1)/31.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на гараж 1 с идентификатор 57176.201.12.3.15, находящ се в сграда с идентификатор 57176.201.12.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 57176.201.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, за жилище“

възложител: Л. Ч.

Прочети още...

Съобщение №470/2023

Изх. №1390(1)/31.03.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ I-411, кв. 38 по плана на с. Краище, община Белица - поземлен имот с идентификатор 39270.1.411 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на с. Краище, община Белица, обл. Благоевград и премахване на второстепенна улица - алея, представляваща поземлен имот с идентификатор 39270.1.934 по одобрените ККР на с. Краище, община Белица, област Благоевград“

възложител: Д. В.

Прочети още...

Съобщение №469/2023

Изх. №1379(1)/31.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изменение по чл. 154 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) на проект за жилищна сграда, предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 04279.627.9 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „КРИСИ - ДАНИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №468/2023

Изх. №1363(1)/31.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия до 107 kW за собствени нужди върху покривната конструкция на сгради, изградени в поземлен имот с идентификатор 65334.303.869 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №467/2023

Изх. №1350(1)/31.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя работилници в поземлен имот с идентификатор 04279.36.139 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Г. Г., К. М., Р. Т.

Прочети още...

Съобщение №466/2023

Изх. №1346(1)/31.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 60 kW в поземлен имот с идентификатор 56126.600.7319 в местността „Грамадите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „МЕБЕЛИ ТАНЕВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №465/2023

Изх. №1338(1)/31.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Надстройка над построени гаражи за жилище в УПИ I - 385 в кв. 1 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Б. Н.

Прочети още...