Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №862/2023

Изх. №2426(1)/14.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на четири етажа с частичен сутерен и тавански помещения, сгради с идентификатори 03504.402.464.1, 03504.402.464.2, 03504.402.465.1 и 03504.402.465.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №861/2023

Изх. №2425(1)/14.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на три етажа със сутерен, тавански помещения и две пристройки на един надземен и един подземен етаж, сгради с идентификатори 03504.401.1419.1, 03504.401.1418.1, 03504.401.1418.2 и 03504.401.578.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №860/2023

Изх. №2423(1)/14.06.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Трасе на електрически кабел 20 kV” до поземлен имот с идентификатор 66460.448.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Симитли, област Благоевград“

възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №859/2023

Изх. №2381(3)/14.06.2023 г.

Писмо за поправка на явна фактическа грешка в наше писмо с изх. № 3907(1)/28.09.2022 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пътна настилка на улици в строителните граници на с. Микрево, подобект ул. „Хан Аспарух“ от о.т. 298 до о.т. 299 по плана на с. Микрево; подобект ул. „Рождество Христово“ от о.т. 299 до о.т. 300 по плана на с. Микрево; подобект ул. „Света Богородица“ от. о.т. 96 до о.т. 88 по плана на с. Микрево; подобект ул. „Васил Левски“ от о.т. 171, 173 до о.т. 294 до 293 по плана на с. Микрево; подобект ул. „Свети Иван Рилски“ от о.т. 229 до о.т. 230 по плана на с. Микрево; подобект ул. „Василево“ от о.т. 92, о.т. 90 до о.т. 80 по плана на с. Микрево; подобект ул. „Пейо Яворов“ от о.т. 174 до о.т. 173 по плана на с. Микрево; подобект ул. „Шипка“ от о.т. 171 до о.т. 170 по плана на с. Микрево; подобект ул. „Победител“ от о.т. 166-169 до о.т. 170 по плана на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №858/2023

Изх. №2291(3)/14.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закриване, рекултивация и мониторинг на клетки 3 и 2 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич, находящо се в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград и оформянето им в едно общо тяло на депото“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №857/2023

Изх. №2492(1)/12.06.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 76180.87.5 по КК и КР на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА А. С.

Прочети още...

Съобщение №856/2023

Изх. №2491(1)/12.06.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 76180.87.6 по КК и КР на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА К. Г.

Прочети още...