Съдържание

Посетители

В момента има 717  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1116/2016

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1115/2016

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1114/2016

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот № 015035, местност „Под манастира“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от „посевна площ“ за „жилищно строителство“

Прочети още...

Съобщение №1113/2016

задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.48.16 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „овощна градина“ за „жилищно строителство“

Прочети още...

Съобщение №1112/2016

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Катунци, землище на с. Храсна, с. Ковачево, с. Черешница, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1111/2016

уведомление за план „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III, кв. 327 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1110/2016

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на мебелен цех и част от административна сграда, разположени в УПИ XL, кв.7 (поземлен имот с идентификатор 56126.600.289) по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в логистичен център - складова база“

Прочети още...