Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1113/2016

задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.48.16 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „овощна градина“ за „жилищно строителство“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4075/10.11.2016 г. и допълнителна информация с вх. № 4075(2)/08.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.48.16 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „овощна градина“ за „жилищно строителство“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация ПУП - ПРЗ е изработен въз основа на Решение № 630/30.07.2015 г. на Общински съвет Гоце Делчев за промяна предназначението на земеделски имот - „овощна градина“, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.48.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.
С ПУП - ПРЗ се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 2.553 дка и начин на трайно ползване „овощна градина“ в устройствена жилищна зона с малка височина (Жм) с отреждане на имота за „жилищно застрояване“, определяне начина, характера, и ограничителните линии на застрояване. С плана за горепосочения имот е определена устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м) и са предвидени следните параметри на застрояване за зоната: плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) - макс.60 %; озеленена площ (Позел.) - мин. 40%; интензивност на застрояване (Кинт.) - макс - 1.2; кота корниз - макс. 10 м; етажност до 3 етажа и свободно застрояване.
След промяна предназначението на имота с плана е предвидено изграждане на една жилищна сграда. Водоснабдяването на новопредвидения с плана обект ще се осъществи вътрешната водопроводна мрежа на гр. Гоце Делчев от съществуващ водопровод ф100 стоманени тръби по ул. „Рила“, чрез изграждане на нов водопроводен клон от РЕ тръби ф90 с дължина 110 м. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма.
Електрозахранването на е предвидено да се осъществи от табло ниско напрежение на съществуващ трансформаторен пост (ТП 57 „Успех“ - гр. Гоце Делчев посредством кабелна линия ниско напрежение положена основно в полски път с дължина 105 м.
Транспортният достъп до имота се осъществява по полски пътища.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
На този етап не са налични данни, че с гореописания ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002076 „Места“ В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.48.16 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „овощна градина“ за „жилищно строителство““ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.