Съдържание

Посетители

В момента има 466  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1116/2016

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4249/23.11.2016 г. и №4249(2)/01.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното изменение на инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение за „Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“ е поведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-46-ПР/07.09.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград. Съгласно същото фермата ще включва 5 бр. сгради: 2 бр. производствени сгради за овце-майки; сграда за отглеждане на млади агнета; доилна зала и прилежащи помещения; помещение за отглеждане на кочове и изкуствено осеменяване и административна сграда.
С настоящето инвестиционно предложени се предвижда увеличаване на броя на отглежданите животни от 720 на 854 бр. (овце майки 300 бр., агнета 480 бр., женски шилета 66 бр. и 78 бр. мъжки шилета).
Не се предвижда промяна в останалите параметри, описани в Решение №БД-46- ПР/07.09.2015 г.
За така заявената промяна не са налични основания да се счита за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда ( не се предвижда усвояване на нови площи и промяна в предвидената за изграждане нова техническа инфраструктура; торовата фракция ще се съхранява в бетонови резервоари и не се очаква просмукване замърсяване на подземните води; при нормална експлоатация на обекта не се очакват негативни въздействия върху околната среда), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвиденото изменение, както и че при реализирането му не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“ , преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Настоящето писмо е неразделна част от Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-46-ПР/07.09.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград.