Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1114/2016

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот № 015035, местност „Под манастира“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от „посевна площ“ за „жилищно строителство“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4076/10.11.2016 г. и допълнителна информация с вх. № 4076(2)/08.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот № 015035, местност „Под манастира“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от „посевна площ“ за „жилищно строителство“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация ПУП - ПЗ е изработен въз основа на Решение № 154/29.07.2016 г. на Общински съвет Хаджидимово за промяна предназначението на имот № 015035, представляващ посевна площ с площ 0.453 дка, находящ се в местност „Под манастира“ в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „жилищно строителство“.
С ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 0.453 дка и начин на трайно ползване „посевна площ“ в устройствена жилищна зона с малка височина с отреждане на имота за „жилищно застрояване“, определяне начина, характера, и ограничителните линии на застрояване. С плана за горепосочения имот е определена устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като Жм и са предвидени следните параметри на застрояване за зоната: плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) - макс.60 %; озеленена площ (Позел.) - мин. 40%; интензивност на застрояване (Кинт.) - макс - 1.2; кота корниз - макс. 10 м; етажност до 3 етажа и свободно застрояване.
След промяна предназначението на имота с плана е предвидено изграждане на една жилищна сграда. Водоснабдяването на новопредвидения с плана обект ще се осъществи от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Хаджидимово от съществуващ уличен водопровод ф90, преминаващ по прилежащата към имота улица. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат отведени в канализационната мрежа на града, в съществуващ канализационен клон от бетонови тръби ф 300, като за целта ще се изгради нова канализация от PVC тръби ф300 с дължина 12 м.
Електрозахранването на имота е предвидено да се осъществи чрез подземна кабелна линия с дължина 25 м от стълб № 8, кл. А на ТП - гр. Хаджидимово.
Транспортният достъп до имота се осъществява по улица, разположена в северната му част.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
На този етап не са налични данни, че с гореописания ПУП-ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002076 „Места“ В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот № 015035, местност „Под манастира“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград от „посевна площ“ за „жилищно строителство““ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.