Съдържание

Посетители

В момента има 304  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1112/2016

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Катунци, землище на с. Храсна, с. Ковачево, с. Черешница, община Сандански, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3989 от 03.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Катунци, землище на с. Храсна, с. Ковачево, с. Черешница, община Сандански, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно приложено план - извлечение за промяна вида на сечта се предвижда извеждане на възобновителни сечи с интензивност 20% в отдели, както следва:
- постепенна сеч в широколистни насаждения на възраст 60-100 г., пълнота 0,4-0,7, състав - зимен дъб, габър, космат дъб, келяв габър, благун и бук в отдели 199/а, б, в, г, 202/б, 477/а, б, 480/д, 514/д;
- групово – постепенна сеч в отдел 529/з (бук8, бб2 на възраст 120 г., пълнота 0,6).
Горецитираните отдели, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Отдели 514/д, 529/з (9130 Букови гори от типа Asperulo - Fagetum), попадат в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 48/2013 г.).
Отдел 480/д, попада в границите на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер”.
Отдели 199/а, б, в, г, 202/б (9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum), попадат в границите на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.
При направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че предвидените дейности с плана са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и.
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
След преглед на представената документация се установи, че не е уточнен вида на предвидената за извеждане постепенна сеч (краткосрочно-постепенна, постепенно-котловинна или неравномерно-постепенна), съгласно НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, също така не става ясно дали сечта е съобразена с „Режими за устойчиво управление на горите в натура 2000“, предвид състава, възрастта и пълнота на насажденията.
Предвид гореописаното и на основание чл. 2, ал. 4 от Наредбата за ОС е необходимо в срок до 05.12.2016 г., да представите в РИОСВ-Благоевград следната допълнителна информация:
- Обосновка на сечта, вид на сечта, начин на извеждане, предвид че същата не е предвидена в настоящия ЛУП на ДГС Катунци.
В случай, че информация не бъде предоставена и/или не бъде спазен определения по-горе срок на основание чл. 2, ал. 5 от Наредбата за ОС процедурата ще бъде прекратена.