Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1110/2016

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на мебелен цех и част от административна сграда, разположени в УПИ XL, кв.7 (поземлен имот с идентификатор 56126.600.289) по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в логистичен център - складова база“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4343/29.11.2016 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Промяна предназначението на мебелен цех и част от административна сграда, разположени в УПИ XL, кв.7 (поземлен имот с идентификатор 56126.600.289) по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в логистичен център - складова база“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в горепосочения имот с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“ и площ 2.901 дка са разположени производствено хале (мебелен цех), административна сграда, склад, магазин, навес склад и паркинг.
С инвестиционното предложение е предвидено промяна предназначението на сграда с идентификатор 56126.600.289.5, представляваща мебелен цех и част от партерния етаж на сграда с идентификатор 56126.600.289.6, представляваща административна сграда в логистичен център.
При промяна предназначението на сградите е предвидено направата на малък брой преградни стени от гипсокартон за обособяване на няколко помещения, служещи за администрация на логистичния център. При промяна предназначението на сградите не се предвижда засягане на конструкцията на сградите и тяхното фасадно оформление, както и санитарно - битовите помещения. Във връзка с новото предназначение на обекта в същия ще се обособят складови площи за различни артикули (строителни материали, авточасти, електрически уреди, аксесоари за автомобилни телефони, козметика и др.).
Водоснабдяването, електроснабдяването и канализацията са от разпределителните мрежи на населеното място, като не се предвижда нови включвания.
В имота и непосредствена близост до него са осигурени места за паркиране и не се предвижда обособяване на нови такива.
Достъпът до имота се осъществява по ул. „Места“ и по вътрешна улица източно от имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени две защитени зони, а именно: защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.) и защитено зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания и популации на видовете птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Промяна предназначението на мебелен цех и част от административна сграда, разположени в УПИ XL, кв.7 (поземлен имот с идентификатор 56126.600.289) по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в логистичен център - складова база“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.