Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1144/2016

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на масивна стопанска сграда, разположена в УПИ Х-138 в кв.20 по плана на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград в автосервиз“

Прочети още...

Съобщение №1143/2016

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № 6 - 7 (с идентификатор 65334.300.1330.1.106 по кадастралната карта на гр. Сандански) в игрална зала в сграда С 3 - 4 със смесено предназначение – жилищна и смесена част в УПИ XII 2894,2895, кв. 40 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1142/2016

проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ XIII-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград за разделяне на имота на два отделни УПИ XIII-214 и УПИ XII-214 и запазване на сегашното им предназначение за „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и изработване на инвестиционно проекти за новообразуваните имоти

Прочети още...

Съобщение №1141/2016

проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ XVI-214 и УПИ I-214 в кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението от „детска градина“ и „жилищни“ в „производствено складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения“ и образуване на нови три имота УПИ XVI-214, УПИ XI-214 и УПИ I-214 и изработване на инвестиционно проекти за новообразуваните имоти

Прочети още...

Съобщение №1140/2016

инвестиционно предложение “Разширение на дейността на дърводелски цех и цех за производство на пелети в УПИ I- 000534, местност „Под ливарски рид“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1139/2016

трасировъчен план за изграждане на ул. „Бор“ (представляваща поземлен имот с идентификатор 65334.301.6317 по КККР на гр. Сандански) в участъка между о.т. 46 (ул. „Спано поле“) и о.т. 45 в гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1138/2016

инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на трайни насаждения от ябълки в имот с номер 000006 в землището на с.Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...