Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 12/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МИТКО СЛАВЧЕВ”ЕООД, 2850 ГР. ПЕТРИЧ, ул. „Осогово”- 40

документация за инвестиционно предложение: „Площадка за изкупуване и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали в имот  №№ 428016 с  площ   е 0.928 дка,  местност  м. “Козлек - Алмалък”, землище на гр. Петрич, община  Петрич, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е ново за дружеството и е свързано с дейности по третиране /събиране и съхраняване/ на отпадъци. 

Инвестиционното предложение  е включено в обхвата на точка 11, буква “д” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от  ЗООС.

Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Не е предвидено инвестиционното предложение и необходимата за неговата експлоатация инженерна инфраструктура да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000167 “Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Предложението подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

Представената с уведомлениета информация и документация е пълна и не е необходимо нейното допълване.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на  Община Петрич.