Съдържание

Посетители

В момента има 262  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ж. К.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автокъща, магазин за авточасти, автоцентър за гуми, магазин за нехранителни стоки, кафе, мотел и офис в поземлен имот с идентификатор 40539.22.55, местност Кавако по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „СИ ЕЛ ЕС СОЛАР ИНСТАЛЪРС“ ООД

документация за Уведомление за изработване на ПУП за изменение па ПР и ПЗ, както следва: Изменение на ПР (План за регулация) за обединяване на УПИ VI-979, ХI-979, ХII-979, ХIII-979, XIV-979, XV-979, ХVI-979, XVII-979, XVII-979, XIX-9,79, ХХ-979, XXI-979, XXII-979, кв. 77 по плана на гр. Кочериново в един общ УПИ XXIII-979 с площ от 11 381 м2 и промяна предназначението от (УПИ VI-979) „за хотел“ (УПИ ХI-979, ХII-979, ХIII-979, XIV-979, XV-979, ХVI-979, XVII-979, XVII-979, XIX-9,79, ХХ-979, XXI-979, XXII-979) „за жилищно строителство“ в ново предназначение „За безвредна производствено - складова дейност, ФЕЦ и офиси” - за новообразувания УПИ ХХIII-979, кв. 77 по плана на гр. Кочериново и Изменение на ПЗ (План за застрояване) за новообразувания УПИ ХХIII-979, кв.77 по плана на гр. Кочериново“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СИЙУАЙНС“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 11168.39.21 в местността Сукарево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „САНДАНСКИ ИНВЕСТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс с обществено обслужване, хотел, спортни съоръжения, трафопост и прилежаща техническа инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.301.9525 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТРАТЕК“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлени имоти с идентификатори 53326.500.82 и 53326.500.83 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград и водовземане на минерална вода от сондаж №4ВКП+КЕИ №13+КЕИ№13а от находище на минерална вода с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ГД СОЛАР“ ООД

документация за Уведомление за проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

документация за Уведомление за Проект на Общинска програма за опазване на околната среда на община Кресна за периода 2021 - 2027 г.