Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Л. Е, С. Е., В. Е., З. С. И ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлени имоти с идентификатори 61813.781.112, 61813.781.113 и 61813.542.4, местност Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за вилен отдих „Ов“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Основната цел на изменението на ОУП на община Разлог е коригиране на явна фактическа грешка допусната в ОУП на община Разлог, одобрен с Решение №184 по Протокол №10 от 26.10.2017 г., където неправилно е отразено предназначението на поземлени имоти с идентификатори 61813.781.112, 61813.781.113 и 61813.542.4 по КККР на гр. Разлог. Изработването на Проекта за изменение на ОУП на община Разлог е допуснато с Решение №196/28.09.2022 г. на Общински съвет - Разлог.
С изменението на ОУП се предвижда устройствена зона „Ов“ със следните устройствени показатели:
- Височина на застрояване – до 7 м;
- Максимална стойност на Кинт – 0.8;
- Плътност на застрояване – максимум 40%;
В имоти с идентификатори 61813.781.112, 61813.781.113 са изградени вилни сгради. Имотите са залесени.
След промяна на устройствената зона, бъдещите инвестиционни намерения са свързани с вилно строителство.
Електрозахранването ще бъде осъществено от електроразпределителната мрежа на населеното място. Предвижда се обществено водоснабдяване, а отпадъчните води да се заустват в изгребни ямии.
Транспортният достъп до имотите се осъществява по граничещ с имотите селскостопански път – имот с идентификатор 61813.542.4 по КККР на гр. Разлог.
Изменението на ОУП се отнася за имоти с идентификатори 61813.781.112 с площ 604 кв. м и НТП За земеделски труд и отдих, 61813.781.113 с площ 266 кв. м и НТП За земеделски труд и отдих и 61813.542.4 с площ 1833 кв. м и НТП Нива по КККР на гр. Разлог, община Разлог, предвид което изменението се счита за незначително и съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Проектът за изменението на ОУП на община Разлог, следва да се одобрява от Общински съвет на община Разлог, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 1400 м e разположена границата на защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-379/ 15.05.2020 г. на министьра на околната среда и водите (ДВ бр. 50/02.06.2020 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), плана подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализирането на предвидените дейности с плана няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000626 „Круше”.