Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1062/2018

Изх. №3947(1)/16.11.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” - отдели, подотдели 3 „з“, 3, „л“, 4 „з“, 4 „м“ и 4 „н“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3947/14.11.2018 г. за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” - отдели, подотдели 3 „з“, 3, „л“, 4 „з“, 4 „м“ и 4 „н“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на план-извлечението се явяват гореописаните отдели, подотдели, попадащи в землищата на село Обидим, община Банско, област Благоевград.
Съгласно представената информация и документация, настоящето план-извлечение се инициира във връзка с необходимост от извеждане на отгледни сечи – пробирка в отдел, подотдел 4 „з“ и 4 „н“ с интензивност съответно 30% и 50% съобразено с таксационните характеристики на насаждението и на техническа сеч в отдели, подотдели 3 „з“, 3, „л“ и 4 „м“ с цел направа на временен извозен път с дължина около 1800 м и ширина 5 м за нуждите на Обект 1903, включен лесосечния фонд за 2019 г.
Предвидените горскостопански дейности не са свързани с промяна на предназначението и начина на ползване на засегнатите горски земи. С провеждането им не се променя видовия състав на насажденията.
От извършената проверка по отношение местоположението на гореописаните отдели, подотдели спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че отделите, подотделите, предмет на план-извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Така заявеното план-извлечение и предвидените с него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” - отдели, подотдели 3 „з“, 3, „л“, 4 „з“, 4 „м“ и 4 „н“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания на гореупоменатото план-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград