Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1064/2018

Изх. №3849(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Монтаж на нови антени и оборудване към Приемо - предавателна станция за глас и/или данни № SO 1702 с честотен обхват 900 - 2100 MHz на „БТК“ ЕАД в имот № 000247, землище на с. Брежани, община Симитли, област Благоевград“

Възложител:„БТК“ ЕАД, ЕИК 831642181

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3849/06.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Монтаж на нови антени и оборудване към Приемо - предавателна станция за глас и/или данни № SO 1702 с честотен обхват 900 - 2100 MHz на „БТК“ ЕАД в имот № 000247, землище на с. Брежани, община Симитли, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда монтаж на нови антени и оборудване към съществуваща Приемо - предавателна станция за глас и/или данни № SO 1702 с честотен обхват 900 - 2100 MHz на „БТК“ ЕАД в имот № 000247 землище на с. Брежани. Апаратурата/оборудването за базовата станция е производство на RBS 2106 “Ericsson”. Антените ще се монтират с кота долен ръб над кота терен съответно +14 м. Връзката между оборудването и антените се осъществява чрез фидерни кабели, вградени в базовата станция. Обектът е електрозахранен.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Монтаж на нови антени и оборудване към Приемо - предавателна станция за глас и/или данни № SO 1702 с честотен обхват 900 - 2100 MHz на „БТК“ ЕАД в имот № 000247, землище на с. Брежани, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград