Съдържание

Посетители

В момента има 479  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2014 г.

5-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 05-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000478, землище на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

4-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 04-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за дървопреработка", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: УПИ V по плана на с. Места, община Банско, област Благоевград, защитена зона BG0001021 "Река Места"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

 

3-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 03-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на складове за строителни материали", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.129.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

 

2-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 02-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Рехабилитация и ново строителство на стабилизиран горски автомобилен път ІІІ-та степен - Телевизионната кула - Лещаро - Побит камък", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: землище на с. Пастра и гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, на територията на ДГС „Дупница", защитени зони BG0000496 "Рилски Манастир"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

 

1-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 01-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път „Пилявка - Пражаро", което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица», определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Петрич", отклонение от съществуващ път в отдел 59, местност „Пилявка" до отдел 37, местност „Пражаро" землище на с. Коларово, с. Самуилово, с. Камена, с. Яворница, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000167 "Беласица".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

 

Архив решения по преценяване ОС

Архив 2013

Архив 2012

Архив 2011

Архив 2010

Архив 2009

Архив 2008

Архив 2007