Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №52-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39116.116.54, местност Чалтиците по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ в „за жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.116.54, местност Чалтиците по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на гр. Кочериново); защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: Г. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №51-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 54537.600.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 54537.600.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград (КККР на с. Ощава); защитена зона и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: К. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №50-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №50-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по части: Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ), с който поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград да се отреди за „спортна дейност“; Инвестиционен проект за изграждане на „Спортен комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: „МЕДИКОМ ИНВЕСТ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 87802.10.101 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.101 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: А. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 14492.23.36, местност Езерото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.23.36, местност Езерото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: Е. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №48-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.22.15, местност Градешки бани по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград с цел отреждането му за „къщи за гости“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.22.15, местност Градешки бани по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: С. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 14492.34.40, местност Брего по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград от „Лозе“ в „Нива“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.34.40, местност Брего по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: Й. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.