Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №23-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Реконструкция на водохващане на главен напоителен канал (ГНК) Петрич и на част от трасето на ГНК Петрич в земищата на с. Самуилово и с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма - Места“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: съществуващ напоителен канал - ГНК Петрич, в землищата на с. Първомай и с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, КЛОН СТРУМА - МЕСТА

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Реконструкция на ГНК – 4 в землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001021 “Река Места”, BG0002076 “Места”

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, КЛОН СТРУМА - МЕСТА

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Реконструкция на ГНК 2 в землищата на с. Балдево, с. Огняново, с. Марчево, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Хвостяне – община Гърмен и с. Блатска – община Хаджидимово“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: землищата на с. Балдево, с. Огняново, с. Марчево, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Хвостяне – община Гърмен и с. Блатска – община Хаджидимово, защитени зони BG0001021 “Река Места”, BG0002076 “Места”

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, КЛОН СТРУМА - МЕСТА

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Реконструкция на ГНК 1, землище на с. Баничан и с. Борово, гр. Гоце Делчев; с. Мосомище, с. Ново Лески, с. Копривлен, община Хаджидимово“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: землище на с. Баничан и с. Борово, гр. Гоце Делчев; с. Мосомище, с. Ново Лески, с. Копривлен, община Хаджидимово, защитени зони BG0001021 “Река Места”, BG0002076 “Места”, BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, КЛОН СТРУМА - МЕСТА

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за изкуствен сняг към обект „Ски център Картала“, разположен в местност Картала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: части от поземлени имоти с идентификатори 04217.1.410, 04217.1.184, 04217.1.45, 04217.1.593 и 04217.1.595 в местността Картала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Бистрица); защитена зона BG0002129 „Рила буфер”.

Възложител: „Прима Инвест БГ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.267 (стар номер 000561), местността Попина ръка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности - Ок“ с отреждане на имота за „За вилно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.267 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: А. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Технологични планове за залесяване на горски територии, собственост на държавата от териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ - отдели, подотдели 1205 „2“, 1205 „3“, 1206 „9“ и 1277 „3“, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001013 „Скрино” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: отдели, подотдели 1205 „2“, 1205 „3“, 1206 „9“, находящи се в местността Крумово в землището на с. Крумово и 1277 „3“, находящ се в землището на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил, от обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ ; защитена зона BG0001013 „Скрино”.

Възложител: „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.