Съдържание

Посетители

В момента има 751  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №44-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството вода, използвана за риборазвъждане за обект „Рибно стопанство „Агнилото“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62685.55.4, местност Горско стопанство по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на манастир Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, защитена зона BG0002129 “Рила буфер”.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №43-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 62640.37.34 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: Д. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Засаждане на едногодишни култури в поземлен имот с идентификатор 56126.37.43, местност Козлек-Дълбошница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 56126.37.43, местност Козлек-Дълбошница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (КККР на гр. Петрич); защитена зона BG0000167 „Беласица”.

Възложител: Община Петрич

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №41-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39116.124.53, местност Бахчите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.124.53, местност Бахчите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на гр. Кочериново); защитени зони BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: М. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – П3) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 35362.187.37, местност Тъпан по одобрените кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград от „нива“ в „за винарна, спомагателни помещения и 2 броя къщи за гости“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 35362.187.37, местност Тъпан по одобрените кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Калиманци); защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: „СНЕЙЛС ГРУП“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.549 в местността Попина лъка по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 43699.57.549 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”

Възложител: И. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.560 в местността Попина лъка по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 43699.57.560 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”

Възложител: С. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.