Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №26-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с номер 000492 в местността Туричка черква в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 000492; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с номер 013004 в местността Селището, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и/или видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Зорница, поземлен имот с номер 013004; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №050016, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, BG0001021 "Река Места"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости, заведение за хранене и развлечение, спортна площадка, складови помещения и гаражи", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №096005 с обща площ 3.259 дка, местност „Маноле (0)", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски, складови помещения и офиси в част (2000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 17395.153.15 в местността Заемдж. Чифлик по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на гр. Гоце Делчев, част (2000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 17395.153.15; защитена зона BG0002076 „Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия за рози в имот с номер 002103 в местността Чакъл поле, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Кюстендил, община Кочериново, землище на с. Пороминово, поземлен имот с номер 002103; защитена зона BG0002099 „Кочериново".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на вилна сграда", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с номер 049006, местност „Папаз чаир", землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.