Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №34-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Създаване на интензивно трайно насаждение с череши, изграждане на опорна конструкция и система за защита от градушки и птици в поземлени имоти с номера 068004, 068017 и 068022 в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Петрич, землище на село Кулата, поземлени имоти с номера 068004, 068017 и 068022; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с номер 000759 в местността „Туричка черква“ в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете растения, животни и птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 000759; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам “Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 000813 с площ 0.351 дка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 000813, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад и цех за производство на щори“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 000550 с обща площ 1,804 дка, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №000879, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, BG0001021 “Река Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на работилница за форматиране на камък“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 096006 с обща площ 5,124 дка, местност „Маноле (0)”, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам “Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 000814 с площ 0.128 дка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 000814, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.