Съдържание

Посетители

В момента има 896  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1549/2022

Изх. №4722(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация на с. Сливница, относимо за промяна на регулационната граница на УПИ VІІ-53, кв. 6 по плана за регулация на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград, изразяващо се в приобщаване на УПИ с пл. № 218 с площ 144 кв. м към него и закриване на улица между о.т. 27 и о.т. 26 по плана на с. Сливница, община кресна, област Благоевград и образуване на нов УПИ VІІІ-54, кв. 6 с предназначение „за жилищно строителство“

възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №1548/2022

Изх. №4724(2)/07.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Търговски помещения с площ до 500 кв. м, складови помещения с площ до 200 кв. м и офис площи до 200 кв. м в поземлен имот с идентификатор 18366.5.3, местност Ценьова тумба по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител:„БИЛДИНГ ЛОГИСТИК“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1547/2022

Изх. №4945(1)/05.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в населени места на територията на община Гърмен, област Благоевград“

възложител:ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №1546/2022

Изх. №4815(1)/05.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промени по време на строителство по чл. 154, ал. 2 от Закона за устройство на територията за пристрояване и дострояване на сгради и промяна на предназначението на помещения от курортно-възстановителен център и ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 02693.87.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител:„ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ КОМПЛЕКС БАНЯ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1545/2022

Изх. №4400(3)/05.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ към „Спортно-оздравителен воден комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 02693.87.582 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1544/2022

Изх. №5000(3)/02.12.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Реконструкция на преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев - Огняново“ през река Места, находящ се извън регулация - землище на с. Борово, община Гоце Делчеви землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1543/2022

Изх. №4958(1)/02.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Краище, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...