Съдържание

Посетители

В момента има 1226  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1570/2022

Изх. №4051(5)/13.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на дърводелски цех в УПИ ХІV, кв. 154 по плана на гр. Разлог (имот с идентификатор 61813.750.372), община Разлог, област Благоевград“

възложител: „КОГЕН ЮЗИНА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1569/2022

Изх. №5018(1)/12.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда, навес и плътна ограда в поземлен имот с пл. №39, кв. 7 по плана на гр. Кочериново, кв. „Левски“, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Д. М.

Прочети още...

Съобщение №1568/2022

Изх. №5002(1)/12.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на хале за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, търговски обект и офиси в поземлен имот с идентификатор 43606.8.160 в местността Корията по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: М. П.

Прочети още...

Съобщение №1567/2022

Изх. №4830(3)/12.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с инсталирана мощност до 30 kW на покрив на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.750.87 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ“

Прочети още...

Съобщение №1566/2022

Изх. №4939(1)/09.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 02676.143.24, местност Малка ливада по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: Ч. А., А. Р.

Прочети още...

Съобщение №1564/2022

Изх. №4889(1)/09.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 29700 Wp за собствени нужди, монтирана на покрива на съществуваща сграда „Детска градина“ в УПИ II , пл .сн. № 351,352, кв. 26 по плана на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“.

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1565/2022

Изх. №4925(1)/09.12.2022 г.

Уведомление за Проект на предписание за провеждане на принудителна сеч по реда на Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба в частни горски територии, стопанисвани от наследниците на

възложител: М. М.

Прочети още...