Съдържание

Посетители

В момента има 675  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-13-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 броя млеконадойни крави със съответните помощни и битови помещения в поземлен имот с идентификатор 77058.5.217 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на г. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАТАНД” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на административна сграда, складово-производствена база, автосервиз, автомивка, КПП, ТИР-паркинг, магазин, офиси и кафе в поземлен имот с идентификатор 57159.9.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИТТВЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 65334.102.117, местност „Нишан Таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЦЕМСТРОЙ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършваоценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - огнеупорни тухли, покривни керемиди, тухли, плочи и други в имот с идентификатор 56126.452.20 и части от имоти с идентификатори 56126.452.18 и 56126.452.19, местност “Амушева лъка“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОРАМА БИЛДИНГ МАТИРИЪЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг – гараж за леки и товарни автомобили в поземлен имот с идентификатор 43565.41.3, местност „Божанковица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширение на газоразпределителната мрежа на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Аресгаз“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлени имоти 43606.6.30 и 43606.6.32 в местността „Алиева дъбика“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Е. Р. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението